Warunki sprzedaży

Zamówienie musi mieć formę pisemną (listownie, faxem lub e-mailem). Odbiór sadzonek osobiście w woreczkach po 50 szt. lub multiplatach po 100 szt., w godzinach 8-16, soboty 8-14, inne godziny odbioru należy uzgodnić telefonicznie. Wysyłka firmą przewozową GLS. Dostawa realizowana jest na adres zakładu lub osoby fizycznej. Jeśli adres do korespondencji jest inny prosimy także o dokładne podanie adresu dostawy. Płatność wyłącznie gotówką przy odbiorze sadzonek.

Na tydzień przed odbiorem należy telefonicznie potwierdzić wcześniej ustalony termin odbioru lub wysyłki !!

Nie potwierdzamy przyjęcia zamówienia. Kontaktujemy się z osobą zamawiającą tylko w przypadku trudności w realizacji zamówienia. Jeśli takich nie ma, można zamówienie uważać za przyjęte. 

Minimalna ilość zamówienia wynosi 50 szt. z odmiany.

Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 20% wartości zamówienia (przekazem pocztowym na adres dostawcy lub nr konta bankowego PKO BP 50102055581111118110900028). Jeśli Zamawiający nie dokona przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji przyjętego zamówienia. Jeżeli Kupujący wyraźnie wyklucza możliwość zmian, sprzedający zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę za tą samą cenę. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczają zakład Sprzedającego 7 dni przed bądź 7 dni po potwierdzonym terminie realizacji. Dostawy realizuje się z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu Kupującego. Za szkody wynikłe z winny przewożącego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Ekstremalne warunki zewnętrzne jak na przykład: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awaria sieci ogrzewania i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Sprzedającego, na przykład: strajki, zwalniają Sprzedającego w części lub całości z dotrzymania terminu dostawy.

W razie uwzględnionej reklamacji Sprzedający może według własnego wyboru: 

A) dostarczyć Kupującemu taką samą ilość roślin tej samej lub podobnej odmiany

B) obniżyć cenę 

C) zwrócić zapłaconą cenę za jednoczesnym zwrotem nabytego towaru (w terminie 14 dni)

Odpowiedzialność finansową Sprzedającego ogranicza się wyłącznie do wysokości pobranej zapłaty za dostarczony towar.

Wszystkie podane ceny są cenami netto w gospodarstwie Sprzedającego i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu poprawnych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Minimalna wysokość zamówienia z odmiany to 50 sztuk.

Przy zamówieniu istnieje możliwość negocjacji cen!!! 


Reklamacje

Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 24h po odbiorze sadzonek nie ukorzenionych, pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składanie reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie lub faksem). Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z opóźnienia w odbiorze towaru.


Gwarancje

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedającego, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.


Odmiany chronione

Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej to jest są wpisane do “Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa” prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej koło Poznania, oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie mogą być sprzedane.

W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem, jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiały do ewentualnych doświadczeń. 


Własność

Dostarczony towar zostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla, to zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Sprzedający może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar celem jego dalszej odsprzedaży.

Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Poznaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.