Warunki sprzedaży

Poniżej przedstawione ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie dla wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji. 

Przyjęcie poniższych warunków Zamawiający potwierdza pisemnie na zamówieniu lub fakturze. 

Zamówienie

Zamówienie musi mieć formę pisemną (listownie, e-mailem, osobiste). Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. Biuro zamówień i odbiór sadzonek czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. 

Po przyjęciu zamówienia zostanie Państwu wysłane potwierdzenie zamówienia lub zostaną Państwo poinformowani telefonicznie (zależne od formy złożenia zamówienia). 

Minimalna ilość zamówienia z odmian doniczkowych drobnokwiatowych 50 szt., z pozostałych po 100szt.

Dla zamówień do 400 szt. doliczany jest dodatkowy koszt jego obsługi w wysokości 30 zł.

Wysyłki 

- realizujemy od poniedziałku do środy. 

- paczki - sadzonki wysyłamy w kartonach - wydoniczkowane sadzonki pakujemy po 50 szt. do toreb foliowych, a te do kartonów

- palety - sadzonki w multipaletach po 100 szt. układamy w kartony i sztaplujemy na palecie. 

- Dostawa realizowana jest na adres zakładu lub osoby fizycznej. Jeśli adres do korespondencji jest inny prosimy także o dokładne podanie adresu dostawy. 

- Płatność przedpłatą lub gotówką przy odbiorze sadzonek.

- w dniu wysyłki informujemy telefonicznie o nadaniu przesyłki. 

Odbiór osobisty

- tydzień przed planowaną realizacją zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia daty i godziny odbioru sadzonek

Płatność

Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia najpóźniej 30 dni przed planowany odbiorem (przekazem pocztowym na adres dostawcy lub nr konta bankowego PKO BP 50102055581111118110900028). Jeśli Zamawiający nie dokona przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji przyjętego zamówienia. Jeżeli Kupujący wyraźnie wyklucza możliwość zmian, sprzedający zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę za tą samą cenę. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczają zakład Sprzedającego 7 dni przed bądź 7 dni po potwierdzonym terminie realizacji. Dostawy realizuje się z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu Kupującego. Za szkody wynikłe z winny przewożącego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Ekstremalne warunki zewnętrzne jak na przykład: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awaria sieci ogrzewania i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Sprzedającego, na przykład: strajki, zwalniają Sprzedającego w części lub całości z dotrzymania terminu dostawy.

W razie uwzględnionej reklamacji Sprzedający może według własnego wyboru: 

A) dostarczyć Kupującemu taką samą ilość roślin tej samej lub podobnej odmiany

B) obniżyć cenę 

C) zwrócić zapłaconą cenę za jednoczesnym zwrotem nabytego towaru (w terminie 14 dni)

Odpowiedzialność finansową Sprzedającego ogranicza się wyłącznie do wysokości pobranej zapłaty za dostarczony towar.

Wszystkie podane ceny są cenami netto w gospodarstwie Sprzedającego i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu poprawnych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 24h po odbiorze sadzonek ukorzenionych, pisemnie. Reklamacje dotyczące jakości towaru muszą być potwierdzone fotografią reklamowanych roślin. W przypadku zastrzeżeń co do zdrowotności roślin kupujący ma czas 2 tygodni od odbioru na zgłoszenie zastrzeżeń. Po upływie 14 dni od dostarczenia sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zdrowotność roślin, gdyż nie ma on wiedzy ani wpływu na warunki uprawowe u kupującego. Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z opóźnienia w odbiorze towaru.

Gwarancje

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedającego, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

Odmiany chronione

Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej to jest są wpisane do “Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa” prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej koło Poznania, oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie mogą być sprzedane.

W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem, jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiały do ewentualnych doświadczeń. 

Własność

Dostarczony towar zostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla, to zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Sprzedający może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar celem jego dalszej odsprzedaży.

Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Poznaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.