Ogrodnictwo Aniela i Andrzej Kłak

Ogólne Warunki Sprzedaży

WARUNKI ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Przedstawione ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie dla wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji.

Przyjęcie poniższych warunków Zamawiający potwierdza składając zamówienie.

Biuro zamówień i odbiór sadzonek czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia prosimy składać w formie pisemnej (e-mailem, listownie lub osobiście) oraz przez formularz zamówienia na stronie internetowej www.ogrodnictwoklak.pl.- nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

Przesłane przez Zamawiającego zamówienie zostaję wprowadzone do systemu, a potwierdzenie jego przyjęcia zostaje odesłane e-mail/listem zwrotnym z którego treścią Zamawiający zobowiązany jest dokładnie się zapoznać. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na:

– dane kontaktowe; 

– termin realizacji zamówienia;

– nazwy odmian;

– ilości;

– sposób odbioru (przy wyborze wysyłki zamówienia podać adres dostawy)

– kwotę zaliczki. 

Jeśli Państwa zamówienie nie zgadza się z wysłanym przez nas potwierdzeniem przyjęcia, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Kwota podana w potwierdzeniu zamówienia nie zawiera kosztu transportu. Opłata za transport zostaje naliczona przed wysyłką, według cennika Przewoźnika.

Minimalna ilość jednorazowego zamówienia: 

· pojedynczych sadzonek – 400 szt., 

· TRIXÓW odmian drobnokwiatowych  – 150 szt.

z zastrzeżeniem, że:

· minimalna ilość sadzonek z jednej odmiany – 100 szt.

· w przypadku odmian drobnokwiatowych, w tym TRIXÓW – 50 szt.

W związku z dniami świątecznymi, 

       –  w 15 tygodniu – wysyłki 11 i 12 kwietnia, 

       –  w 18 tygodniu – tylko odbiór osobisty

       –  w 23 tygodniu – wysyłka tylko 5 czerwca 

       –  w 33 tygodniu – wysyłka tylko 16 sierpnia

Sprzedający zobowiązuje się informować Zamawiającego o jakichkolwiek problemach lub zmianach dotyczących przyjętego zamówienia.

Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczają zakład Sprzedającego 7 dni przed bądź 7 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

SPOSOBY ODBIORU 

Odbiór osobisty – w celu ustalenia daty i godziny odbioru sadzonek prosimy o kontakt telefoniczny tydzień przed planowaną realizacją zamówienia.

Wysyłka firmą kurierską w paczkach – realizacja od poniedziałku do środy; sadzonki zostają spakowane do worków foliowych, po 50 szt. i ułożone do kartonów.

Wysyłka firmą kurierską na palecie – realizacja od poniedziałku do środy; sadzonki w multipaletach po 100 szt., zostają ułożone w kartony lub skrzynki i sztaplowane na paletach.

Wysyłka firmą kurierską na wózkach kwiatowych – realizacja w środy; sadzonki w multipaletach po 100 szt., zostają ułożone na półkach wózków kwiatowych; wózki i półki należy zwrócić kierowcy.


Za szkody wynikłe z winny przewożącego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

W dniu wysyłki informujemy SMS o nadaniu przesyłki.

REKLAMACJE 

Podstawą każdej reklamacji jest dokumentacja fotograficzna.

Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z opóźnienia w odbiorze towaru.

Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin powinny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 24h po odbiorze, w formie pisemnej. 

W przypadku zastrzeżeń co do zdrowotności roślin, Zamawiający ma czas 2 tygodni od odbioru, na zgłoszenie reklamacji. Po upływie 14 dni od dostarczenia Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zdrowotność roślin, gdyż nie ma on wiedzy ani wpływu na warunki uprawowe u Zamawiającego.


W razie uwzględnionej reklamacji Sprzedający może według własnego wyboru: 

dostarczyć Kupującemu taką samą ilość roślin tej samej lub podobnej odmiany

obniżyć cenę jednostkową sadzonki

zwrócić zapłaconą kwotę zamówienia za jednoczesnym zwrotem nabytego towaru (w terminie 14 dni)

 udzielić rabatu w wysokości 20% na kolejne zamówienie 

Odpowiedzialność finansowa Sprzedającego ogranicza się wyłącznie do wysokości pobranej zapłaty za dostarczony towar.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są z dobrej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedającego, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

ODMIANY CHRONIONE

Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej, które są wpisane do “Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa” prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej koło Poznania, oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie mogą być sprzedane.

W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem, jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiały do ewentualnych doświadczeń. 

WŁASNOŚĆ

Dostarczony towar zostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania należności. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać nieopłacony,dostarczony towar (nawet w zaawansowanej fazie wzrostu) celem jego dalszej odsprzedażyto.

Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Poznaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.     


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest OGRODNICTWO ANIELA, ANDRZEJ KŁAK, z siedzibą ul. Szczepankowo 98A, 61-306 Poznań, e-mail: biuro@ogrodnictwoklak.pl.

2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu: przyjęcia i realizacji zamówienia, sprzedaż towarów, sprawdzanie wiarygodności płatniczej, obsługa płatności i rozliczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, prowadzenie analiz i statystyki, prowadzenie działań marketingowych; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, archiwizacja danych i dokumentów, profilowanie oraz udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje. 

3. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy, lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

Przykładowe okresy, przez jakie Pana/i dane mogą być przechowywane:

· dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,

· dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat,

· analizy i statystyka – do 10 lat,

· dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku,

· działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

4. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji określonych usług następującym kategoriom odbiorców: firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi, banki, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, kancelarie prawne, urzędy skarbowe, podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z OGRODNICTWO ANIELA, ANDRZEJ KŁAK (np. agencje badawcze i marketingowe, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT, windykacja należności), podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze). 

Pana/i danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.